Stap 1: Hygiëne-audit

Een infectiepreventiebeleid begint bij een hygiëne-audit waarbij mogelijke risico's in uw zorginstelling in kaart worden gebracht en getoetst worden aan de WIP richtlijnen en relevante wettelijke protocollen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) eist van zorginstellingen dat er een actief infectiepreventiebeleid gevoerd wordt dat is gebaseerd op de richtlijnen van de werkgroep infectiepreventie (WIP). Het in kaart brengen van de infectierisico’s vormt hiervoor een belangrijk onderdeel.

Hygiëne-audit conform de landelijke WIP-richtlijnen en wetgeving

Met een hygiëne-audit weet u waar de mogelijke risico's op het gebied van infecties en hygiëne zich bevinden. Tijdens de hygiëne-audit wordt getoetst aan de WIP richtlijnen en relevante protocollen en draaiboeken van de Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziekten (LCI) en het RIVM. Hierbij wordt gekeken naar de volgende risicogebieden:

  • Zorg (cliënten en medewerkers);
  • Omgeving (schoonmaak en logistiek);
  • Voeding (HACCP);
  • Water (Legionella-beheersing);
  • Lucht (Lucht- en ventilatiekanalen).

De bevindingen van de hygiëne-audit worden vastgelegd in een rapportage met daarin een prioritering van de risico's. Op basis van deze bevindingen wordt een plan van aanpak opgesteld. Hieraan worden verbeteracties gekoppeld.

Zo heeft u na de hygiëne-audit een concreet plan waarmee u aan de slag kan om het infectiepreventiebeleid te verbeteren.

Vraag een hygiëne-audit aan

Download de infectiepreventiechecklist

Wilt u een globale indruk of u aan de eisen van de IGZ voldoet op het gebied van infectiepreventie? Download dan hieronder de infectiepreventiechecklist. Met deze checklist heeft u een eerste indruk of uw zorginstelling voldoet aan de eisen van de IGZ. Heeft u vragen over bepaalde aspecten of wilt u deze verbeteren? Neem dan contact met ons op!